Dai-Nippon Seibukan Budo/Bugei-kai
Main Hombu - Kyoto, Japan
Zen Eikoku Shindo-Ryu Karate-Do Renmei
United Kingdom, Affiliate
International Union of Martial Arts
Isle of Man, Affiliate
JuJutsu International
United Kingdom, Affiliate
Yudansha JuJutsu Federation
Sweden, Affiliate
United Jujutsu Federation
Poland, Affiliate
Athletic Union of Martial Arts
Greece, Affiliate
Kyushoshinjitsu Ju-Jutsu Federation
Ireland, Affilate - Joe Carslake - hanshi 10 Dan

International Sendo-ryu Karate Federation
USA / Romania, Affiliate

Sentou-Ryu Sogo Budo
USA, Affiliate
Ascociacion de Budo Sansokai
Costa Rician, Affiliate
Escuela Venezuela Martial Arts Association
Venezuela, Affiliate
International Ryukyukai Martial Arts Association
USA, Affiliate
World Takeda-ryu Marotokan Federation
Honorary Affiliate, France
American Jujutsu Association
Honorary Affiliate, USA
World Union of Martial Arts Federations
Honorary Affiliate, USA